Oikeustiede:tuomio

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

tuomio

tuomio
Määritelmä on tuomioistuimen antama lopullinen ratkaisu, joka sisältää tuomioistuimen kannanoton oikeudenkäynnin kohteena olleesta pääasiasta
Selite Tuomio sisältää tuomioistuimen perustellun kannanoton hakemuksessa, kanteessa tai valituksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikeudenkäynti tuomioistuimessa päättyy tuomion antamiseen tai julistamiseen. Tuomion tarkoituksena on vastata oikeudenkäynnissä esitettyihin vaatimuksiin sekä tuottaa asiakirja täytäntöönpanoa varten.

Tuomiosta pitää yksiselitteisesti ilmetä tuomion sisältö eli mihin asianosaiset ovat tuomion perusteella oikeutettuja ja mitä oikeuksia täytäntöönpanossa voidaan asianosaisen vaatimuksesta toteuttaa. Lisäksi tuomiossa otetaan kantaa oikeudenkäynnissä esitettyyn näyttöön, luetteloidaan tuomioistuimelle esitetyt todisteet sekä ilmoitetaan sovelletut lainkohdat. Tuomion puutteellisuus voi johtaa siihen, että tuomio puretaan tuomiovirhekantelun tuloksena.

Tuomio julistetaan joko suullisesti pääkäsittelyn päätteeksi tai annetaan kirjallisesti tuomioistuimen kansliassa. Tuomion suullinen julistaminen on pääsääntöinen menettelytapa alioikeuksissa, muutoksenhakutuomioistuimissa tuomiot sen sijaan annetaan yleensä kansliassa. Tuomion antamisen tavasta riippumatta tuomio laaditaan kirjalliseen muotoon. Kirjallinen tuomio arkistoidaan ja siitä toimitetaan tarvittaessa jäljennökset täytäntöönpanoa varten. Tuomio laaditaan erilliselle asiakirjalle eikä sitä oteta osaksi pääkäsittelystä laadittavaa pöytäkirjaa. Tuomioon liittyy lisäksi tuomiolauselma, johon sisältyvät tuomioistuimen määräämät seuraamukset. Käytännössä tuomiot laaditaan tuomioistuimien käytössä olevia tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen, jolloin tuomioiden ulkoasu ja rakenne ovat yhtenäisiä.

Tuomioistuimen muuta kuin pääasiaa koskeva ratkaisu on nimeltään päätös. Päätökset koskevat useimmiten oikeudenkäynnin aikana ratkaistavia prosessuaalisia kysymyksiä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Antti Tapanila

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Virolainen&Martikainen2010, Virolainen&Martikainen2003, Lappalainen&al2012, s. 707-737

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.06.2018: Oikeustiede:tuomio. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomio.)



SLYpalkki.jpg