Oikeustiede:maakuntakaava

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

maakuntakaava

maakuntakaava
Definition Maakunnan liiton laatima yleispiirteinen alueiden käytön suunnitelma, jonka keskeisin tehtävä on yhdyskuntarakenteen periaatteiden esittäminen ja maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten alueiden osoittaminen. Maakuntakaava laaditaan karttana ja siihen kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset.
Explanation Maakuntakaavassa yksilöidään ja konkretisoidaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisiksi periaatteiksi ja aluevarauksiksi. Maakuntakaava sovittaa yleispiirteisesti yhteen paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia tavoitteita. Maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaan kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen; alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen; ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin; vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön; maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. (MRL 28 §)

Maakuntakaavoja laaditaan ja uudistetaan käytännössä usein vaiheittain. Tämä tarkoittaa sitä, että vaiheittain laadittava maakuntakaava käsittää vain tietyn tai tietyt asiakokonaisuudet, jonka osalta kehitystä pyritään ohjaamaan. Vaihemaakuntakaava voi koskea esimerkiksi vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta, liikenne- ja energiahuoltoverkostoja tai turvetuotantoalueita. Maakuntakaava on mahdollista laatia myös osa-alueittain kattamaan tietty maantieteellisesti rajattu alue, esimerkiksi maakunnan keskeiset kaupunkiseudut.

Maakuntakaavan keskeiset oikeusvaikutukset liittyvät kaavahierarkiaan eli maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. (MRL 32 §) Maakuntakaavan aluevaraukset voivat myös aiheuttaa rakentamisrajoituksia. Esimerkiksi virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus.

Maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin, käytännössä maakuntavaltuusto. Hyväksytty maakuntakaava on kuitenkin saatettava ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Jos maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava ei täytä MRL 28 §:n sisältövaatimuksia tai jos se muutoin on lainvastainen, on ministeriön jätettävä kaava kokonaan tai osittain vahvistamatta.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilari Hovila

Related Concepts

Sources

Jääskeläinen&Syrjänen2015, s. 258-302, Ekroos&Majamaa2005, Hallberg&al2006, s. 109-180

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.11.2019: Oikeustiede:maakuntakaava. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maakuntakaava.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →