Oikeustiede:lentopaikka

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

lentopaikka

lentopaikka
lentoasema
Definition ilmailulainsäädännössä valvotun lentotoiminnan maankäyttöyksikkö
Explanation Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumiseen saa käyttää vain lentopaikkaa tai tilapäisesti käytettävissä olevaa muuta aluetta. Hätä- ja vastaavia erityistilanteita koskee poikkeussääntely.

Lentopaikalla tarkoitetaan määriteltyä aluetta, joka sijaitsee maalla tai vedessä taikka maalla olevalla kiinteällä tai merellä olevalla kiinteällä tai kelluvalla rakennelmalla ja jota on tarkoitus käyttää kokonaan tai osittain ilma-alusten saapumista, lähtemistä ja maassa tai vedessä liikkumista varten. Lentoasemalla tarkoitetaan lentopaikkaa, jossa lentotiedotuspalvelu, hälytyspalvelu, ilmaliikenteen neuvontapalvelu ja lennonjohtopalvelu on pysyvästi järjestetty.

Lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen rakentamiseen on saatava ilmailulain mukainen rakentamislupa. Sama koskee lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia lentoturvallisuuteen tai merkittäviä vaikutuksia maisemakuvaan. Rakentamisluvan myöntää pääsääntöisesti Liikenteen turvallisuusvirasto. Rakentamislupa on myönnettävä, jos lentopaikka tai muu ilmailua palveleva alue sekä sen rakennukset, rakennelmat ja laitteet täyttävät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edellyttämät vaatimukset ja lentopaikalle on myönnetty ympäristönsuojelulain edellyttämä ympäristölupa. Rakentamislupaan voidaan liittää ehtoja, joiden avulla voidaan varmistaa lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden toteutuminen. Rakentamislupa voidaan kuitenkin evätä maanpuolustuksellisten syiden perusteella. Puolustusvoimia ei ilmailulain lupasääntely sellaisenaan koske.

Lentopaikan ja muun ilmailua palvelevan alueen rakentamisessa ja muuttamisessa noudatetaan lisäksi, mitä kaavoituksesta, ympäristöluvasta, ympäristövaikutusten arvioinnista, rakentamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta säädetään. Lentoliikenteen vaatima alue voidaan siten lunastaa, jos yleinen tarve vaatii. Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan vain rajoitetusti. Lentopaikan ja muun ilmailua palvelevan alueen rakennukselle, rakennelmalle tai laitteelle on saatava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntä ennen kuin se otetaan rakentamisen tai muutoksen jälkeen käyttöön.

Toiminnan aloittamiseksi vaaditaan lentoaseman hyväksyntätodistus, muun lentopaikan osalta pitolupa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 598/2014 (melunhallinta-asetus) antaa viranomaisille oikeuden asettaa toiminnallisia rajoituksia lentomelun vähentämiseksi. Lentoliikenteen ilmapäästöjä ohjataan tietyiltä osin lentoliikenteen päästökauppamekanismilla.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.06.2019: Oikeustiede:lentopaikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lentopaikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →