Oikeustiede:empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot

empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot
Määritelmä tutkimusaineistot, joita hyödynnetään oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta koskevassa empiirisessä tutkimuksessa
Selite Oikeussosiologiassa käytetään yhteiskuntatieteellisiä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Oikeussosiologiset tutkimusaineistot voidaan jakaa kerättäviin ja valmiisiin aineistoihin.

Valmiita aineistoja ovat esimerkiksi oikeustilastot, jotka ovat käytettävissä internetissä tilastokeskuksen Statfin-tietokannassa. Tilastoja on muun muassa käräjäoikeuksien, hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden toiminnasta sekä poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta, konkursseista, syyttäjän toiminnasta ja oikeusavusta. Rekisteriaineistoihin perustuvassa oikeussosiologisessa tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia viranomaisten rekistereitä, esimerkiksi poliisiasiain tietojärjestelmästä (PATJA), tuomiolauselmarekisteristä (TLP). Organisaatioiden tuottamia dokumentteja ovat esimerkiksi oikeudenkäyntiasiakirjat, esitutkinta-asiakirjat ja viranomaisten ratkaisut. Myös lakeja, asetuksia, periaatepäätöksiä ja lainvalmisteluasiakirjoja voidaan tutkia niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Kerättäviä ovat sellaiset aineistot, jotka tutkija itse hankkii joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyväksi käyttäen. Näitä ovat muun muassa kyselyt, erilaiset haastattelut sekä havainnointi. Havaintoja kerätään tyypillisesti oikeudellisten instituutioiden, esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen tai poliisin toiminnasta.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Anne Alvesalo-Kuusi

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Alvesalo&Ervasti2006

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:empiirisen oikeussosiologian tutkimusaineistot.)