Language Technology/Designations

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
Pageengfinsve
Language Technology:Chomsky's hierarchyChomsky's hierarchyChomskyn hierarkiaChomskyhierarkin
Language Technology:GPSGgeneralized phrase structure grammar, GPSGGPSG, yleistetty lausekerakennekielioppiGeneraliserad frasstrukturgrammatik, GPSG
Language Technology:active-chart-parsingactive chart parsingaktiivinen taulukkojäsennysparsning med aktiv chart
Language Technology:active-edgeactive edgeaktiivinen kaariaktiv kant, aktiv båge
Language Technology:acyclic-graphacyclic graphsyklitön graafi, syklitön verkkoacyklisk graf
Language Technology:adjectiveadjectiveadjektiiviadjektiv
Language Technology:affixaffixaffiksiaffix
Language Technology:agendaagendajäljellä olevien tehtävien luetteloagenda
Language Technology:agglutinating-languageagglutinating languageagglutinoiva kieliagglutinerande språk
Language Technology:alignmentalignmentkohdistuslänkning, linjering
Language Technology:allomorphallomorphallomorfiallomorf
Language Technology:alphabetalphabetaakkosto (formaalin kielen)alfabet
Language Technology:ambiguityambiguitymoniselitteisyysambiguitet, dubbeltydighet, mångtydighet, flertydighet, tvetydighet
Language Technology:annotationannotationannotointi, varustaminen (kieliopillisilla) koodeillaannotering
Language Technology:any-symbolany symbolmikä tahansa merkki
Language Technology:applicationapplicationsovellustillämpning, applikation
Language Technology:assistedassistedavusteinenstödd
Language Technology:attributeattributeominaisuus, attribuuttiattribut
Language Technology:attribute-value-pairattribute value pairattribuutti-arvo-pariattribut-värdepar
Language Technology:augmented-transition-networkaugmented transition network (ATN)täydennetty rekursiivinen tilasiirtymäverkko
Language Technology:authorship-attributionauthorship attributionkirjoittajan tunnistaminenförfattarbestämning
Language Technology:automatonautomatonautomaattiautomat
Language Technology:backtrackingbacktrackingperuutusretursökning
Language Technology:bleedingbleedingvuotaminen
Language Technology:bottom-up-parsingbottom-up parsingkokoava jäsentäminendatadriven parsning, nedifrånochupp-parsning
Language Technology:bound-morphemebound morphemesidonnainen morfeemibundet morfem
Language Technology:breadth-firstbreadth-firstleveyssuuntainenbredden-först
Language Technology:callcomputer-assisted language learning, CALLtietokoneavusteinen kielen oppiminendatorstödd språkinlärning
Language Technology:cartesian-productcartesian productkarteesinen tulokartesisk produkt
Language Technology:casecasesijakasus
Language Technology:categorial-grammarcategorial grammarkategoriakielioppikategorialgrammatik
Language Technology:categorycategorykategoriakategori
Language Technology:chartcharttaulukkochart
Language Technology:chart-parsingchart parsingtaulukkojäsennyschartparsning
Language Technology:chunkchunkpätkäordsekvens
Language Technology:chunk-parsingshallow parsing, chunk parsingpätkäjäsennysytparsning
Language Technology:circumfixcircumfixsirkumfiksicirkumfix
Language Technology:clauseclauselausesats
Language Technology:clitic-particleclitic particleliitepartikkelienklitisk partikel
Language Technology:closed-classclosed category, closed classumpiluokkasluten klass, sluten kategori
Language Technology:clusterclusterryväskluster
Language Technology:clusteringclusteringryvästys, ryhmittelyklustring
Language Technology:collocationcollocationkollokaatio, myötäesiintymäkollokation, samförekomst
Language Technology:competencecompetencekompetenssikompetens, förmåga
Language Technology:complementcomplementkomplementtikomplement, fyllnadsled
Language Technology:compositioncompositionyhdistäminenkomposition
Language Technology:compositionalitycompositionalitykompositionaalisuuskomponerbarhet, kompositionalitet
Language Technology:compound-wordcompound wordyhdyssanasammansättning
Language Technology:computational-complexitycomputational complexitylaskennallinen vaativuus, laskennallinen kompleksisuusberäkningskomplexitet
Language Technology:computational-linguisticscomputational linguisticstietokonelingvistiikkadatalingvistik, datorlingvistik
Language Technology:computercomputertietokonedator
Language Technology:concatenationconcatenationperäkkäinasettelu, (konkatenaatio)konkatenering
Language Technology:concordanceconcordancekonkordanssikonkordans
Language Technology:conjunctionconjunctionjonka avulla rinnastetaan taialistetaan lauseen osia toisiin osiin., konjunktiokonjunktion
Language Technology:consonantconsonantkonsonanttikonsonant
Language Technology:contextcontextympäristösammanhang, kontext
Language Technology:context-free-grammarcontext-free grammarkontekstista riippumaton kielioppi, yhteydetön kielioppi, yhteydestä riippumaton kielioppikontextfri grammatik
Language Technology:context-sensitive-grammarcontext-sensitive grammaryhteysherkkä kielioppi, (kontekstista riippuva kielioppi)kontextkänslig grammatik
Language Technology:coordinationcoordinationkoordinaatio, rinnastussamordning
Language Technology:corpuscorpusaineisto, korpuskorpus
Language Technology:crowdsourcingcrowdsourcingtalkoistaminen, joukkoistaminen
Language Technology:data-structuredata structuretietorakennedatastruktur
Language Technology:default-valuedefault value, oletusarvodefaultvärde, förvalt värde, skönsvärde
Language Technology:definite-clause-grammardefinite clause grammar (DCG)DCG-kielioppi
Language Technology:dependency-grammardependency grammardependenssikielioppidependensgrammatik
Language Technology:depth-firstdepth-first (search or parsing)syvyyssuuntainen (haku tai jäsennys)djupet först (sökning eller parsning)
Language Technology:determinismdeterminismdeterminismideterminism
Language Technology:deterministicdeterministicdeterministinendeterministisk
Language Technology:deterministic-fsadeterministic FSAändlig automat
Language Technology:determinizationdeterminization (of an automaton)determinisointi (automaatin determinisointi)göra deterministisk
Language Technology:dialectdialectmurredialekt
Language Technology:dialoguedialoguekeskustelu, dialogidialog
Language Technology:dictionarydictionarysanakirjalexikon, ordlista
Language Technology:digitdigitnumeromerkkisiffra
Language Technology:directed-acyclic-graphdirected acyclic graph (DAG)suunnattu syklitön verkko (DAG)riktad acyklisk graf
Language Technology:directed-graphdirected graphsuunnattu verkkoriktad graf
Language Technology:disambiguationdisambiguationyksiselitteistäminendisambiguering
Language Technology:discovery-procedurediscovery procedurekeksimismenetelmäupptäcktsprocedur
Language Technology:distancedistanceetäisyysavstånd
Language Technology:distributional semanticsdistributional semanticsdistributionell semantik
Language Technology:document classificationdocument classificationdokumenttien luokitteludokumentklassificering
Language Technology:dotted-ruledotted rulepisteellä varustettu toisinkirjoitussääntöpunkterad regel
Language Technology:dynamic programmingdynamic programmingdynaaminen optimointidynamisk programmering
Language Technology:edgeedgekaaribåge, kant
Language Technology:elementelementalkioelement
Language Technology:empty-setempty set, void settyhjä joukkotom mängd
Language Technology:entryentrymorfeemia tms. vastaava leksikkoon lisätty tieto., merkintälexikoningång
Language Technology:epsilonnull string, epsilontyhjä merkkijono, epsilonepsilon, tom sträng
Language Technology:epsilon-transitionepsilon-transitionepsilon-siirtymäepsilonövergång
Language Technology:expert-systemexpert systemasiantuntijajärjestelmäexpertsystem
Language Technology:expressionexpression (in natural language)ilmausuttryck
Language Technology:expression-formalexpression (in a formal system)lauseke (formaalissa järjestelmässä)uttryck
Language Technology:feedingfeedingsyöttäminen
Language Technology:final-statefinal statelopputilasluttillstånd, finaltillstånd
Language Technology:finite-state-machinefinite-state automaton, FSM, finite-state machineäärellinen automaattiändlig automat
Language Technology:finite-state-transducerFST, finite state transduceräärellinen transduktorifinit transduktor
Language Technology:formal-languageformal languageformaali kieliformellt språk
Language Technology:free-morphemefree morphemevapaa morfeemifritt morfem
Language Technology:functionalityfunctionalityfunktionaalisuusfunktionalitet
Language Technology:gendergendersukugenus
Language Technology:generalizationgeneralizationgeneralisaatiogeneralisering
Language Technology:generationgenerationgenerointi, tuottaminengeneration
Language Technology:grammar-checkinggrammar checkingkieliopillisuuden tarkistaminengrammatikkontroll
Language Technology:grammatical-wordgrammatical wordkieliopillinen sanaformord, funktionsord, grammatiskt ord
Language Technology:graphgraphverkkograf
Language Technology:headheadpääsana, pääkonstituenttihuvud
Language Technology:hidden-markov-modelHMM, hidden Markov modelMarkovin piilomallidold Markovmodell
Language Technology:hyperonymhyperonymyläkäsite, hyperonyymihyperonym
Language Technology:hypertexthypertexthypertekstihypertext
Language Technology:hyphenationhyphenationtavutusavstavning
Language Technology:hyponymhyponymalakäsite, hyponyymihyponym
Language Technology:idiolectidiolectidiolektiidiolekt
Language Technology:index-termindex termindeksitermiindexterm
Language Technology:indexingindexingindeksointiindexering
Language Technology:inferenceinferencepäättely, inferenssiinferens
Language Technology:infixinfixinfiksiinfix
Language Technology:inflectioninflectiontaivutus, taipuminenböjning
Language Technology:information-extractioninformation extraction, IEtiedon eristämineninformationsutvinning, informationsextraktion
Language Technology:information-retrievalinformation retrievaltiedonhakuinformationssökning
Language Technology:inheritanceinheritance, periminenarv
Language Technology:inputinputsyöteinmatning
Language Technology:interactiveinteractivevuorovaikutteineninteraktiv
Language Technology:intersectionintersectionleikkausskärningspunkt
Language Technology:intonationintonationsävelkulku, intonaatiointonation
Language Technology:isolating-languageisolating languageisoloiva kielianalytiskt språk, isolerande språk
Language Technology:iterationiterationtoistoiteration
Language Technology:kleene-plusKleene-plusKleenen plusKleene-plus
Language Technology:kleene-starKleene starKleenen tähtiKleene-stjärna
Language Technology:knowledgeknowledgetietämyskunskap
Language Technology:language identifierlanguage detector, language identifierkielentunnistinspråkdetektor
Language Technology:language-acquisitionlanguage acquisitionkielenoppiminenspråkinlärning
Language Technology:language-planninglanguage planning and maintenancekielenhuoltospråkvård
Language Technology:language-resourcelanguage resourcekielivaratspråkresurs
Language Technology:language-technologyhuman language technology, language technologykieliteknologiaspråkteknologi
Language Technology:latticelatticehilagitter
Language Technology:left-recursive-ruleleft recursive rulevasemmalle rekusriivinen sääntövänsterrekursiv regel
Language Technology:lemmalemmalemmalemma
Language Technology:lexemelexemehakusana, lekseemilexem
Language Technology:lexiconlexiconleksikko, sanakirjalexikon
Language Technology:loan-wordloan wordlainasanalånord
Language Technology:machine translation programmachine translation programkonekäännin, konekäännösohjelmamaskinöversättare
Language Technology:machine-aided-translationmachine-aided translationtietokoneavusteinen kielen kääntäminendatorstödd översättning
Language Technology:machine-translationmachine translation, MTkonekäännös, konekääntäminenmaskinöversättning
Language Technology:mappingmapping, functionkuvaus, funktiomappning
Language Technology:mark-upmark-upmerkkausuppmärkning
Language Technology:markov-modelMarkov modelMarkovin malliMarkovmodell
Language Technology:meaningmeaningmerkitysbetydelse
Language Technology:measuremeasuremittamått
Language Technology:metasymbolmetasymbolvälikesymbolimetasymbol
Language Technology:minimizationminimization (of an automaton)minimointi (automaatin mimimointi)minimering (av en automat)
Language Technology:modifymodifymäärittäämodifiera
Language Technology:mophophonememorphophonememorfofoneemimorfofonem
Language Technology:moprhotacticsmorphotacticsmorfotaksimorfotax
Language Technology:morphmorphmorfimorf
Language Technology:morphememorphememorfeemimorfem
Language Technology:morphophonemic-representationmorphophonemic representationmorfofoneeminen esitysmuotomorfofonemisk representation
Language Technology:multilingualmultilingualmonikielinenflerspråkig
Language Technology:mutual-informationmutual informationkeskinäinen informaatioömsesidig information
Language Technology:named-entitynamed entitynimetty kohdenamngiven entitet
Language Technology:natural-numbernatural numberluonnollinen lukunaturligt tal
Language Technology:neologismneologismuudissananeologism
Language Technology:networknetworkverkkonätverk
Language Technology:nodevertex, nodesolmunod, hörn
Language Technology:nondeterministicnon-deterministicepädeterministinenicke-deterministisk
Language Technology:nonterminal-symbolnonterminal symbol, meta symbolvälikesymboliicke-terminal symbol
Language Technology:nounnounsubstantiivisubstantiv
Language Technology:numbernumberlukunumerus
Language Technology:operatoroperatoroperaattorioperator
Language Technology:optimizationoptimization, programming(2)optimointioptimering
Language Technology:other-symbolother symbolmuu merkki
Language Technology:outlieroutlierpoikkeava havaintoutliggare
Language Technology:outputoutputtulosteutmatning
Language Technology:overgenerationovergenerationyligenerointiövergenerering
Language Technology:paradigmparadigmmuotosarja, paradigmaparadigm
Language Technology:parallel corpusbitext, parallel text, parallel corpusrinnakkaiskorpus, paralleelikorpusparallellkorpus
Language Technology:parserparserjäsenninparser
Language Technology:parsingparsingjäsentäminenparsning
Language Technology:part-of-speechpart of speechsanaluokkaordklass
Language Technology:part-of-speech-tagpart of speech tagsanaluokkaleima, sanaluokkakoodiordklassetikett, ordklasstagg
Language Technology:part-of-speech-taggingpart of speech taggingsanaluokkajäsennysordklasstaggning, ordklassigenkänning
Language Technology:pausepausetaukopaus
Language Technology:phonemephonemefoneemi, fonem
Language Technology:phrasephraselausekefras
Language Technology:pitchpitchäänenkorkeustonhöjd
Language Technology:polysynthetic-languagepolysynthetic language, incorporating languagepolysynteettinen kieli, inkorporoiva kielipolysyntetiskt språk
Language Technology:possessive-suffixpossessive suffixpossessiivisuffiksi, omistusliitepossessivsuffix
Language Technology:postpositionpostpositionpostpositiopostposition
Language Technology:precisionprecisiontarkkuusprecision
Language Technology:prefixprefixprefiksi, etuliiteprefix, förstavelse
Language Technology:prepositionprepositionprepositiopreposition
Language Technology:pushdown-automatonpushdown automatonpinoautomaattibegränsad stackautomat
Language Technology:question answering systemquestion answering systemkysymys–vastaus-järjestelmäfrågebesvarande system
Language Technology:queuequeuejono
Language Technology:recallrecallsaantitäckning
Language Technology:recognitionrecognitiontunnistaminenigenkänning
Language Technology:recognizerecognizetunnistaakänna igen
Language Technology:recursiverecursiverekursiivinenrekursiv
Language Technology:recursive-transition-networkrecursive transition networkrekursiivinen tilasiirtymäverkkorekursivt tillståndsnätverk
Language Technology:regular-expressionregular expressionsäännöllinen lausekereguljärt uttryck
Language Technology:regular-grammarregular grammarsäännöllinen kielioppireguljär grammatik
Language Technology:regular-setregular set, regular languagesäännöllinen joukko, säännöllinen kielireguljärt språk, reguljär mängd
Language Technology:relationrelationrelaatiorelation
Language Technology:representationrepresentationesitysmuotorepresentation
Language Technology:rewrite-grammarrewrite grammartoisinkirjoituskielioppiomskrivningsgrammatik
Language Technology:rewrite-rulerewrite ruletoisinkirjoitussääntöomskrivningsregel
Language Technology:robustrobustvakaa, (vankka?), robustirobust
Language Technology:root-morphemeroot morpheme, rootjuuri, juurimorfeemirot, rotmorfem
Language Technology:rounded-vowelrounded vowelpyöreä vokaalirundad vokal
Language Technology:scriptscriptkomentosarjaskript
Language Technology:search-stemsearch stemhakuvartalosökstam
Language Technology:sensesensealamerkitysbetydelse
Language Technology:sentencesentencevirkemening
Language Technology:sequentialitysequentialitysekventiaalisuusentydighet
Language Technology:setsetjoukkomängd
Language Technology:slot grammarslot grammar
Language Technology:source-languagesource languagelähtökielikällspråk
Language Technology:spacespacevälilyöntimellanslag
Language Technology:spectrogramspectrogramspektrogrammispektrogram
Language Technology:spectrumspectrumspektrispektrum
Language Technology:speechspeechpuhetal
Language Technology:speech-interfacespeech interfacepuhekäyttöliittymätalgränssnitt
Language Technology:speech-recognitionspeech recognitionpuheentunnistustaligenkänning
Language Technology:speech-synthesistext-to-speech, speech synthesispuhesynteesitalsyntes
Language Technology:spelling-checkingspelling checkingoikeinkirjoituksen tarkistusstavningskontroll
Language Technology:spelling-correctionspelling correctionoikeinkirjoituksen korjausrättstavning
Language Technology:spoken-languagespoken languagepuhuttu kielitalat språk
Language Technology:start-statestart statealkutilastarttillstånd
Language Technology:statestatetilatillstånd
Language Technology:stemtruncated word, stemtyviordstam
Language Technology:stem-of-wordstem (of a word)vartaloordstam
Language Technology:stemmingstemmingtypistäminenstemming, trunkering
Language Technology:stop-wordstop wordhukkasanastoppord
Language Technology:stressstresspainobetoning
Language Technology:stringstringmerkkijonosträng
Language Technology:subjectsubjectsubjektisubjekt
Language Technology:suffixsuffixsuffiksi, päätesuffix, ändelse
Language Technology:summarysummarytiivistelmäsammanfattning, sammandrag
Language Technology:surface-charactersurface characterpintamerkki
Language Technology:surface-formsurface formpintamuotoytform
Language Technology:synonymsynonymsynonyymisynonym
Language Technology:synsetsynset, synonym setsynonyymiryhmäsynonymmängd
Language Technology:syntactic-parsersyntactic parsersyntaktinen jäsennin, lauseenjäsenninsyntaktisk parser
Language Technology:tag1tagtarratagg
Language Technology:tag2tagmerkkitagg
Language Technology:target-languagetarget languagekohdekielimålspråk
Language Technology:templatetemplatemalline, sapluunamall
Language Technology:termtermtermiterm
Language Technology:terminal-symbolterminal symbolpäätesymbolislutsymbol
Language Technology:terminologyterminologyterminologiaterminologi
Language Technology:texttexttekstitext
Language Technology:tokenisetokenise, tokenizesaneistaaordsegmentera
Language Technology:top-down-parsingtop-down parsingprodusoiva jäsentäminenuppifrånochnedparsning
Language Technology:transfer-modeltransfer modeltransfer-mallitransferarkitektur, transfermodell
Language Technology:transitiontransitionsiirtymä, tilasiirtymäövergång
Language Technology:translationtranslationkääntäminen (kielen k.)översättning
Language Technology:translation-memorytranslation memorykäännösmuistiöversättningsminne
Language Technology:translatortranslatorkääntäjäöversättare
Language Technology:two-level-morphologytwo-level morphologykaksitasomorfologiatvånivåmorfologi
Language Technology:two-level-ruletwo-level rulekaksitasosääntötvånivåregel
Language Technology:unambiguousunambiguousyksiselitteinenentydig, otvetydig
Language Technology:unificationunificationunifikaatio, samaistusunifiering
Language Technology:unionunionunioni, yhdisteunion
Language Technology:unrestricted-rewrite-grammarunrestricted rewrite grammarrajoittamaton toisinkirjoituskielioppiobegränsad omskrivningsgrammatik
Language Technology:user-interfaceuser interfacekäyttöliittymäanvändargränssnitt
Language Technology:verbverbverbi, teonsanaverb
Language Technology:vertexvertexsolmunod
Language Technology:vocabularyvocabularysanastovokabulär
Language Technology:voice-interfacevoice interfacepuhekäyttöliittymäröstgränssnitt
Language Technology:vowelvowelvokaalivokal
Language Technology:word-derivationword derivationsananjohtoavledning
Language Technology:word-formword-form, word typesananmuotoordform
Language Technology:word-netWordNetsanaverkko, wordnetordnät
Language Technology:word-senseword sensesanan alamerkitysordbetydelse
Language Technology:word-sense-disambiguationword sense disambiguationsaneiden alamerkitysten yksiselitteistäminenordbetydelsedisambiguering
Language Technology:word-tokenword tokensane, sananmuodon esiintymäordförekomst
Language Technology:world-knowledgeworld knowledgearkitietämysomvärldskunskap
Language Technology:written-languagewritten languagekirjoitettu kieliskrivet språk