Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hyperteksti

hyperteksti
Explanation 1. Mallitekstin eli edeltävän hypotekstin muunnelma, transformaa-

tio; Gerard Genetten teoksessaan Palimpsestes (1982) käyttämä käsite. Hyperteksti ei kommentoi hypotekstiään mutta rakentuu sen varaan. Välillisessä hypertekstissä käytetään hypotekstistä abstrahoitua mal- lia - kuten lajimallia - hypertekstin pohjana. Genetten mukaan esim. Vergiliuksen Aeneis on ensisijaisesti homeerisen lajimallin mukainen muunnos eli Odysseian imitaatio. Sen sijaan Iames Ioycen romaanin Ulysses (1922, Odysseus) suhteessa Odysseiaan ei ole kysymys jäljitte- 326 lystä; muunnos on välitön, koska siinä Odysseian toiminta on siirretty suoraan 1900-luvun alun Dubliniin. (Lyytikäinen 1991.) Hypertekstuaalisuudessa käsitellään yksittäisten tekstien keskinäisiä polveutumissuhteita. Tarkastelutapa poikkeaa perinteisestä vaikutus- ja lähdetutkimuksesta: hyperteksti määrittelee itse itsensä suhteessa hypotekstiin, tulkitsee ja hyödyntää sitä omiin tarkoituksiinsa, mutta ei ole palautettavissa siihen. Hypoteksti puolestaan saa uusia merkityk- siä hypertekstinsä kautta. (Lyytikäinen 1991.) Matti Pulkkinen mukai- lee romaanissaan Romaanihenkilän kuolema (1985) pastissinomaisesti esim. Paavo Haavikon aforismityyliä. Hypertekstin näkökulmasta hän ei suoranaisesti jäljittele, vaan kirjoittaa tarkoituksellisesti siten, että teks- tijaksoja luetaan ikään kuin ne olisivat haavikkolaista kirjoitusta. (Niemi 1991.) 2. Tietokoneella tapahtuva epäsekventiaalinen - ts. epälineaarinen, ei- suoraviivainen - kirjoittaminen ja lukeminen. Perinteinen sekventiaa- linen (lineaarinen) teksti koostuu peräkkäisistä osista, kuten sanoista, lauseista, kappaleista ja luvuista, kun taas hypertekstissä tekstin suora- viivainen rakenne on rikottu. Hyperteksti muodostuu tekstikatkelmista eli tekstisoluista (nodes) ja niiden välisistä asiayhteyksistä eli linkeistä (links). Tietystä joukosta tekstin osia voidaan tehdä erilaisia kokonai- suuksia eri linkityksillä. Hyperteksti voi sisältää myös grafiikkaa ja kuvia; hyperromaani kuuluu hypertekstln muotoihin.

Ks. myös in teraktiivinenjiktio

Equivalents

hypertextenglanti
hypertextruotsi
Hypertextsaksa

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.5.2020: Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:hyperteksti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →


Tämä sivu on keskeneräinen.