Oikeustiede:työsuojelutarkastus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

työsuojelutarkastus

työsuojelutarkastus
Definition työpaikalle tai muuhun tarkastuskohteeseen tehtävä, työsuojelun valvontaan kuuluva käynti, jolla seurataan työpaikan turvallisuutta tai muita valvonnan piiriin kuuluvia olosuhteita
Explanation Työsuojelutarkastus voidaan toimittaa ns. säännönmukaisena tarkastuksena tai jonkin erityisen syyn takia, kuten sattuneen tapaturman syiden selvittämiseksi. Tarkastus koskee tilanteesta riippuen koko työpaikkaa, sen jotakin osaa, kuten konetta tai laitetta, tai esim. työmenetelmää. Tarkastustoiminnassa painotetaan vaarallisimpia toimialoja, kuten teollisuutta ja rakennustoimintaa, tai muutoin erityisiksi painopistealueiksi valittuja kohteita.

Tarkastuksesta ilmoitetaan yleensä etukäteen, ja siinä ovat tarkastajan lisäksi mukana työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja tarvittaessa muitakin henkilöstön ja työnjohdon edustajia. Tarkastuksen toimittajalla on oikeus päästä työpaikalle tai muuhun tarkastuksen kohteeseen, kuten paikkaan, jossa valmistetaan markkinoille tarkoitettuja tuotteita. Tarkastajalla on myös oikeus ottaa näytteitä, saada nähtäväkseen asiakirjoja ja suunnitelmia, puhutella työpaikan henkilöstöä ja saada asettamassaan määräajassa valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka on pohjana mahdollisille jatkotoimille.

Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita tai epäkohtia työpaikan työsuojeluoloissa, tarkastuksessa voidaan käyttää asian laadun mukaisia, asteittain kovenevia keinoja epäkohdan korjaamiseksi. Näitä ovat ensinnäkin kirjallinen toimintaohje ja kirjallinen kehotus määräaikoineen. Jos kehotusta ei noudateta määräaikana tai muutoinkin eräissä, kuten kiireellisissä tapauksissa, tarkastajan on saatettava asia toimivaltaisen työsuojeluviranomaisen eli aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen käsiteltäväksi. Tämä voi velvoittaa työnantaja korjaamaan tai poistamaan säännösten vastaisen olotilan asettamassaan määräajassa. Tällaiseen velvoittavaan hallintopäätökseen voidaan liittää tehosteeksi uhkasakko tai teettämis- tai keskeyttämisuhka.

Jos työpaikalla vallitsevasta epäkohdasta aiheutuu välitön hengen tai terveyden vaara, tarkastuksen toimittaja voi kieltää laitteen tai työmenetelmän käyttämisen taikka työnteon jatkamisen. Kielto tulee voimaan heti, mutta tarkastajan on saatettava asia aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ratkaistavaksi. Tällaiset kiellot koskevat yleensä puutteellisesti suojattuja laitteita tai vaarallisia työmenetelmiä.

Työsuojeluviranomaiset harjoittavat osaltaan myös EU:n tuotedirektiiveissä edellytettyä tuotevalvontaa. Se koskee markkinoilla olevia teknillisiä laitteita, kuten koneita ja henkilönsuojaimia, ja kohdistuu näiden tuotteiden valmistajiin, maahantuojiin, myyjiin ja muihin luovuttajiin. Markkinoita tarkkailemalla ja työsuojelutarkastusten yhteydessä valvotaan, että laitteet on valmistettu, hyväksytty ja merkitty määräysten mukaisesti ja ettei niistä muutoinkaan aiheudu vaaraa työntekijöille. Pakkokeinovaltuudet kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolle, joka voi kieltää laitteen luovuttamisen ja määrätä luovuttajan poistamaan tuotteen markkinoilta tai käytöstä tai määrätä sen hävitettäväksi.

Hallinnolliseen menettelyyn ryhtymisestä riippumatta työsuojeluviranomainen voi tehdä työsuojelusäännösten rangaistavasta rikkomuksesta ilmoituksen viralliselle syyttäjälle. Tällaisen syytejutun esitutkinnassa ja alioikeuskäsittelyssä kuullaan työsuojeluviranomaisen edustajaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.4.2020: Oikeustiede:työsuojelutarkastus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työsuojelutarkastus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →