Oikeustiede:tuomioistuinsuoja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

tuomioistuinsuoja

tuomioistuinsuoja
Definition Perustuslain 21.1 §:n mukaan "jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi".
Explanation Säännös tuomioistuinsuojasta perustuslaissa sisältää subjektiivisen oikeuden, eikä siinä ole lakivarausta. Säännöksen taustalla ovat KP-sopimuksen 14 artiklan 1 kappale ja 6 artikla (KM 1992:3 s. 208 s.).

Ilmaisu "tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen" viittaa siihen, että ihmisoikeussopimukset eivät aseta vaatimusta, että asia olisi aina käsiteltävä Suomessa tuomioistuimeksi luonnehdittavassa elimessä (HE 309/1993 s. 73). Käsitteellä tarkoitetaan ihmisoikeussopimusten asettamat oikeussuojavaatimukset täyttävää toimielintä ja käsittelymenettelyä.

PeL 21.1 §:n säännös oikeuksista ja velvollisuuksista rajaa tuomioistuin/lainkäyttöelin-suojan pääsääntöisesti aitoihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Vapaaharkintaiset oikeudet ja edut eivät ole säännöksen välittömässä soveltamisalueessa, joten niitä koskevia valituskieltoja voidaan säätää tavallisella lailla (PeVL 13/2005). Sinänsä PeL 21 §:n oikeusturvaperusoikeus yleisemmässä, pykälän otsikkosidonnaisessa muodossa puoltaa valitusoikeuden tai muun hallinnollisen oikeusturvajärjestelyn liittämistä myös tällaisin päätöksiin. Edellytyksenä on, että laissa on joitakin viranomaisharkintaa rajaavia kriteerejä.

21 §:n 1 momentin loppujakson mukaan oikeusturva tehostuu muutoksenhakuoikeudeksi konkretisoituvana silloin, kun kysymyksessä on ihmisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin välittömästi ulottuva viranomaispäätös. Säännöksellä on liittymäkohta PeL 80.1 §:ään, jonka mukaan ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet on säädettävä lailla. Tämä puolestaan kytkeytyy PeL 124 §:n säännöksiin hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle; siirto ei saa vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia, minkä lisäksi merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaisille.

Hallintolainkäyttölaki siihen viittaavine säännöksineen muualla hallinnossa liittää tuomioistuinsuojan sellaisiin konkreettisiin hallintopäätöksiin, joilla on välitön vaikutus ihmisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sääntelymekanismina hallintolaissa ovat säännöt hallintopäätöksen valituskelpoisuudesta.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.7.2020: Oikeustiede:tuomioistuinsuoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomioistuinsuoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg