Oikeustiede:suunnittelutarvealue

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

suunnittelutarvealue

suunnittelutarvealue
Definition suunnittelutarvealue on maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuoma käsite, jonka avulla määritellään yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua vaativat alueet
Explanation Suoraan MRL 16 §:n nojalla suunnittelutarvealueita ovat alueet, joiden käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Säännöksen luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä, vaan muutkin yhteisten tarpeiden tyydyttämisen kannalta tarpeelliset toimenpiteet voivat johtaa alueen määrittymiseen suunnittelutarvealueeksi. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kunnalla on myös mahdollisuus yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä määrätä alue suunnittelutarvealueeksi, mikäli alueen maankäyttöä on tarpeen suunnitella ennakoidun yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi. Suunnittelutarvealueeksi määrättävällä alueella on myös tosiasiassa oltava näiden seikkojen vuoksi maankäytön yksityiskohtaisemman suunnittelun tarve. Oikeuskäytäntö on esimerkiksi suhtautunut kielteisesti koko kunnan alueen määräämiseen suunnittelutarvealueeksi, mikäli tosiasiallisesta suunnittelutarpeesta ei ole selvitystä (ks. KHO 2005:84 ja vrt. KHO 2005:3).

Rakennuslupamenettelyn yhteydessä voidaan arvioida, onko alue lakisääteistä suunnittelutarvealuetta vai ei. Rakentaminen on mahdollista suunnittelutarvealueelle, mikäli MRL 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät.

Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään erikseen MRL 72 §:ssä, joka erityissäännöksenä syrjäyttää yleistä suunnittelutarvetta koskevat säännökset. MRL 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä ei ole voimassa MRL 16 §:n mukainen suunnittelutarve, eikä alueella sovelleta MRL 137 §:n mukaisia rakennusluvan erityisiä edellytyksiä. Rakentaminen rantavyöhykkeellä edellyttää pääsääntöisesti ranta-asemakaavaa, sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää poikkeuslupaa kaavaan perustumattomasta rantarakentamiskiellosta.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilari Hovila

Related Concepts

Sources

Jääskeläinen&Syrjänen2015, s. 193-205, Ekroos&Majamaa2005, s. 70-74, Hallberg&al2006, s. 71-80

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.7.2020: Oikeustiede:suunnittelutarvealue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suunnittelutarvealue.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →