Oikeustiede:metsäluontotyyppi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

metsäluontotyyppi

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
metsäluontotyyppi
Definition metsässä esiintyvä tärkeä elinympäristö, jonka ominaispiirteiden heikentäminen on kielletty
Explanation Monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden metsäluontotyyppien suojelusta säädettiin vuonna 1997 voimaan tulleessa metsälaissa (1093/1996). Samaan aikaan luonnonsuojelulaissa (1096/1996) säädettiin luontotyyppien suojelusta. Luonnonsuojelulain mukainen suojelu tulee voimaan viranomaisen rajattua alueen, mutta metsälain mukainen metsäluontotyyppien suojelu on voimassa suoraan lain nojalla. Metsälaissa suojeltuja metsäluontotyyppejä ei pidä sekoittaa luonnonsuojelulain mukaisiin metsäisiin luontotyyppeihin, eli jalopuumetsiköihin, pähkinäpensaslehtoihin ja tervaleppäkorpiin. Metsälain mukaisista metsäluontotyypeistä käytetään usein myös nimitystä tärkeä elinympäristö.

Metsälain mukaisesti suojellut metsäluontotyypit ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat ympäröivästä metsäluonnosta selvästi. Ne ovat pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä. Niitä voidaan käsitellä varovaisesti siten, että niiden ominaispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan. Metsälain mukaisia luontotyyppejä ovat niille ominaisine ominaispiirteineen lähteiden, purojen, norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt, tietyt suoelinympäristöt, rehevät lehtolaikut, kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla, rotkot ja kurut, jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät sekä puuntuotannollisesti vähätuottoiset hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot.

Jos metsäluontotyyppien suojelusta aiheutuu vähäistä suurempaa metsäntuoton vähenemistä tai muuta taloudellista menetystä tai haittaa, metsäluontotyypillä tehtävään hakkuuseen on mahdollista saada poikkeuslupa. Metsälain mukaisen metsäluontotyypin suojelua varten on mahdollista saada myös kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön mukaista ympäristötukea. Ennen hakkuuta tai muuta metsän käsittelyä Metsäkeskukselta voidaan hakea metsänkäyttöilmoitukseen liittyvä ennakkotieto siitä, onko kohde metsälain mukainen metsäluontotyyppi ja onko ilmoitettu metsän käsittely metsälain mukainen.
Additional Information
Kirjoittaja: Kimmo HuttunenReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2019: Oikeustiede:metsäluontotyyppi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:metsäluontotyyppi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →