Oikeustiede:merensuojeluoikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

merensuojeluoikeus

merensuojeluoikeus
Definition merioikeuden osa, joka sääntelee valtioiden oikeutta hyödyntää merten luonnonvaroja sekä valtioiden ja liikenteenharjoittajien tai muiden toimijoiden velvollisuutta ehkäistä merialueiden pilaantumista
Explanation Sääntelyn tausta on pääasiassa kansainvälisoikeudellinen, osin myös Euroopan unionin sääntely koskee merialueita. Keskeisin meriä koskeva sopimus on YK:n merioikeussopimus (UNCLOS), johon perustuu isännättömien eli valtioiden aluevesien ulkopuolisten osien käytön ohjaus. Sopimukseen perustuen rannikkovaltiot voivat perustaa aluevesiensä laajennukseksi talousvyöhykkeen, johon yleensä sovelletaan asianomaisen valtion vesi- ja ympäristöoikeudellista lainsäädäntöä. Suomessa nämä laajennukset sisältyvät pääasiassa vesi- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön. Ympäristönsuojelulakiin (527/2014, 18 §) sisältyy meren pilaamiskielto: Suomen maa-alueella, sisävesialueella, aluevesillä tai talousvyöhykkeellä ei saa ryhtyä toimeen, josta voi aiheutua merensuojelulaissa tarkoitettua meren pilaantumista Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella. Merensuojelulaissa (1415/1994) säädetään toiminnasta, josta mereen joutuu joko suoraan tai välillisesti ainetta tai energiaa, joka voi vaarantaa ihmisen terveyden, vahingoittaa elollisia luonnonvaroja tai meren elämää, estää kalastusta tai muuta oikeutettua meren käyttöä, huonontaa meren käyttömahdollisuuksia, vähentää viihtyisyyttä tai aiheuttaa muuta näihin rinnastettavaa haittaa. Lain 7 §:n mukaan suomalaisesta aluksesta, avomeriyksiköstä tai ilma-aluksesta taikka Suomessa jätteellä lastatusta aluksesta tai ilma-aluksesta ei Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella saa laskea mereen jätettä tai muuta ainetta. Suomesta peräisin olevan jätteen mereen laskeminen on muutoinkin kielletty. Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö ei saa ilman Suomen ympäristökeskuksen lupaa tehdä rakennelmia aavalle merelle Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolelle. Toinen keskeinen osa merensuojelusääntelyä johtuu vesiliikenteen ja öljypäästöjen kansainvälisistä sopimuksista. Öljyvahingon tai aluskemikaalivahingon torjunnasta aiheutuviin toimenpiteisiin säädetään merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) ja öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009). Nämä lait syrjäyttävät pääsääntöisesti merensuojelulain säännökset.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J.Hollo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2019: Oikeustiede:merensuojeluoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:merensuojeluoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →