Oikeustiede:legaalinen presumptio

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

legaalinen presumptio

legaalinen presumptio
Definition legaalisella presumptiolla eli laillisella olettamalla tarkoitetaan normia, jonka mukaan seikka oletetaan jonkin toisen seikan perusteella lähtökohtaisesti todeksi
Explanation Legaalinen presumptio sisältää presumoivan ja presumoitavan seikan. Esimerkiksi konkurssilaissa tarkoitetun maksukyvyttömyysolettaman mukaisesti velallinen, joka on tai on ollut kirjanpitovelvollinen konkurssihakemuksen jättämistä edeltäneenä vuonna, oletetaan maksukyvyttömäksi (presumoitava seikka), mikäli hän ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta ole maksanut tämän selvää ja erääntynyttä saatavaa (presumoiva seikka). Jos velkoja näyttää presumoivan seikan, velallisen tulee konkurssiin asettamiselta välttyäkseen näyttää, että hän ei maksukyvyttömyysolettaman muodostumisesta huolimatta ole maksukyvytön.

Legaaliset presumptiot ovat siis kumottavissa vastanäytöllä, mutta tuomioistuin joutuu, jollei muuta näytetä, panemaan presumoitavaa seikkaa tarkoittavan asiantilan ratkaisunsa perusteeksi. Legaalinen presumptio onkin todistustaakkanormi, joka velvoittaa olettaman perusteettomuuteen vetoavan asianosaisen esittämään väitteestään näyttöä. Voidaan myös sanoa, että presumoivan seikan näyttämisen myötä todistustaakka siirtyy tai kääntyy vastapuolelle.

Legaaliset presumptiot voivat todistustaakan tavoin perustua kokemusperäiseen todennäköisyyteen. Tästä esimerkkinä voidaan mainita isyysolettama, jonka mukaan aviomies oletetaan avioliiton aikana syntyneen lapsen isäksi. Lisäksi legaaliset presumptiot voivat, kuten todistustaakkakin, perustua todisteluun varautumisnäkökohtiin. Esimerkiksi ilman maksukyvyttömyysolettamia velkoja joutuisi konkurssihakemuksen tueksi vetoamaan yksityiskohtaisesti velallisen maksukyvyttömyyden muodostaviin seikkoihin ja esittämään niistä näyttöä, jonka hankkimiseen hänellä on olennaisesti huonommat mahdollisuudet kuin velallisella, joka voi osoittaa olevansa maksukykyinen. Legaalisilla presumptiolla voidaan todistustaakan tavoin tehostaa myös aineellisoikeudellisten normien tavoitteiden toteutumista. Ilman konkurssilain maksukyvyttömyysolettamia velkoja-aloitteiset konkurssit olisivat varsin harvinaisia. Lisäksi esimerkiksi yhdenvertaisuuslain syrjintäolettama ja sitä koskeva alennettu näyttökynnys parantavat väitetysti kielletyn syrjinnän kohteeksi joutuneen henkilön asemaa oikeudenkäynnissä.
Additional Information
Kirjoittaja: Timo Saranpää

Related Concepts

Sources

TirkkonenT1977, s. 87-89, LappalainenJ2001, s. 143-145, LindellB2012, s. 542-546

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:legaalinen presumptio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:legaalinen presumptio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →