Oikeustiede:kunnallisvalitus (itsehallintoyhdyskuntaoikeus)

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kunnallisvalitus

kunnallisvalitus
Määritelmä muutoksenhakukeino kunnallisen viranomaisen tekemään päätökseen
Selite Kuntalain mukaan kunnallisen viranomaisen tekemään päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella, joka on hallintovalituksesta erillinen valituslaji. Valituslajeina ne poikkeavat toisistaan valitusoikeudelta, valituskelpoisuudelta, täytäntöönpanokelpoisuudelta sekä hallintotuomioistuimen tutkimisoikeudelta ja päätöksentekomahdollisuuksilta. Lähtökohtaisesti kunnan päätöksistä valitetaan kunnallisvalituksella, mutta jos toisin säädetään, valituslajina kunnan viranomaisen päätöksestä on hallintovalitus. Yleensä näin on yksilöä koskevissa asioissa, joissa erityislainsäädännössä todetaan kunnan viranomaisen tekemästä päätöksestä valitettavan hallintolainkäyttölain mukaan.

Kunnallisvalitus voidaan tehdä suoraan valtuuston ja kuntayhtymän valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan tekemään päätökseen edellytetään kuitenkin ensin tehtävän oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Vasta toimielimen oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä voidaan tehdä kunnallisvalitus. Jos päätöksen on tehnyt kunnan viranhaltija, oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, jonka alainen viranhaltija on.

Kunnallisvalitus saadaan tehdä vain laillisuusperusteella. Hallinto-oikeus valtion viranomaisena ei tutki kunnan päätöksien tarkoituksenmukaisuutta. Valittajan on esitettävä valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Hallinto-oikeus tutkii valituksen vain tässä laajuudessa. Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sekä asianosaisilla että kaikilla kunnan jäsenillä. Kunnan jäseninä ja kunnallisvalitukseen tekoon oikeutettuina pidetään kunnan asukkaiden lisäksi niitä oikeushenkilöitä, joilla on kotipaikka kunnassa ja sellaisia, jotka omistavat tai hallitsevat kiinteää omaisuutta kunnassa. Pääsäännön mukaan hallinto-oikeus ei anna virheellisen päätöksen sijaan omaa ratkaisuaan, vaan yleensä ainoastaan kumoaa sen lainvastaisena. Joissakin tapauksissa se kumoamisen ohella palauttaa asian myös uudelleen käsiteltäväksi. Kunnallisvalitusta kutsutaan täten kassatoriseksi muutoksenhakukeinoksi. Kunnallisvalitus otettiin käsitteenä käyttöön vuoden 1995 kuntalaissa. Sinänsä käsitettä käytettiin jo tätä ennen kirjallisuudessa rinnan yleisluonteisemman nimityksen, valitus kunnallisasiassa, kanssa.

Lähteet: kuntalaki (365/1995) 11 luku
Lisätiedot
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

MäkinenE2010, Harjula&Prättälä2012, s. 719-792

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:kunnallisvalitus (itsehallintoyhdyskuntaoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallisvalitus (itsehallintoyhdyskuntaoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →