Oikeustiede:julkinen haaste

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

julkinen haaste

julkinen haaste
Definition tuomioistuimen antama kutsu velallisen velkojille ilmoittaa kirjallisesti saatavansa tuomioistuimelle viimeistään haasteessa mainittuna määräpäivänä uhalla, että tuntemattomaksi jäänyt velka lakkaa eli saaminen menetetään prekluusion seurauksena
Explanation Laki julkisesta haasteesta (729/2003) on annettu samassa yhteydessä kuin velan vanhentumista koskevat säännökset uusittiin. Laki on tarkoitettu yleislaiksi, jossa on säädetty haasteesta, mutta ei sitä, missä tapauksissa haaste annetaan. Jos muussa laissa on haastetta koskeva määräys, noudatetaan sitä julkisesta haasteesta annetun lain säännöksen sijasta. Julkista haastetta koskevan lain tarkoitus on velallisen tuntemattomien velkojen tietoon saaminen ja tuntemattomaksi jääneiden velvoitteiden lakkaaminen. Selvittäminen on tarpeen erilaisissa muutos- ja siirtymätilanteissa, kuten henkilön kuollessa tai oikeushenkilön purkautuessa. Kyse on tilanteista, joissa on syytä saada kokonaiskuva velallisen varallisuusasemasta.

Laki julkisesta haasteesta, jonka 4 §:ään edellä oleva määritelmä perustuu, ei koske kaikkia julkisia haasteita. Sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät lain 1 §:n 2 momentin mukaan julkiset haasteet, jotka annetaan konkurssivalvonnan tai yrityssaneerauksen yhteydessä. Hallituksen esityksen mukaan niissä on käytössä julkiseen haasteeseen rinnastettava kuulutusmenettely. Esimerkiksi konkurssilaissa puhutaan valvontapäivän määräämisestä ja sen kuuluttamisesta haasteen sijasta.

Julkisesta haasteesta annetussa laissa on säädetty lain soveltamisalasta, menettelystä julkisessa haasteessa, ilmoituksen laiminlyönnin vaikutuksista sekä kuulutusrekisteristä. Esitöiden mukaan lakia sovelletaan muun muassa vainajan, kuolinpesän tai myös eloonjääneen puolison velkojen, avioliiton purkautumisen yhteydessä puolisoiden velkojen sekä vajaavaltaisen velkojen selvittämiseksi. Yhteisön, kuten osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen ja kommandiittiyhtiön ja yhdistyksen, vapaaehtoista purkautumista edeltää tavallisesti selvitystila, johon liittyy julkinen haaste, jolla pyritään selvittämään yhteisön tuntemattomat velkojat ja näiden saatavien kokonaismäärä.

Julkinen haaste eroaa oikeusvaikutuksiltaan muista kuulutusmenettelyistä ja julkisista kehotuksista. Se annetaan velkojen selvittämistä varten. Jos kyse on muusta, esimerkiksi ehdotuksesta lausumisesta, julkista haastetta koskevat säännökset eivät sovellu. Kuulutuksista ei käytetä silloin myöskään julkisen haasteen nimitystä. Julkisella haasteella pyritään siihen, että velat tulevat tietoon, ei velkasuhteiden vahvistamiseen tai täytäntöönpanoperusteen antamiseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

EIF-I, HE187/2002, Linna&Saarnilehto2016, NorrosO2012, Saarnilehto&al2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:julkinen haaste. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkinen haaste.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →