Oikeustiede:elintarvike

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

elintarvike

elintarvike
Definition Elintarvikeoikeudessa elintarvikkeen käsite on sidoksissa Euroopan unionin elintarvikesääntelyssä omaksuttuun määritykseen. Suomen elintarvikelainsäädännössä on viittaus tuohon määritykseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (yleinen elintarvikeasetus).
Explanation EU:n mainitun perusasetuksen mukaan elintarvikkeella tarkoitetaan mitä tahansa ainetta tai tuotetta, myös jalostettua, osittain jalostettua tai jalostamatonta tuotetta, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan kohtuudella olettaa tulevan ihmisten nautittavaksi. Elintarvike käsittää juomat, purukumin ja vesi mukaan lukien kaikki aineet, jotka on tarkoituksellisesti lisätty elintarvikkeeseen sen valmistuksen tai käsittelyn aikana. Elintarvikkeen määritelmään eivät sisälly:
  • a) rehut;
  • b) elävät eläimet, paitsi jos ne on tarkoitus saattaa markkinoille ihmisten ravinnoksi;
  • c) kasvit ennen niiden korjuuta;
  • d) neuvoston direktiiveissä 65/65/ETY(21) ja 92/73/ETY(22) tarkoitetut lääkkeet;
  • e) neuvoston direktiivissä 76/768/ETY(23) tarkoitetut kosmeettiset valmisteet;
  • f) neuvoston direktiivissä 89/622/ETY(24) tarkoitetut tupakka ja tupakkatuotteet;
  • g) vuonna 1961 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineyleissopimuksessa ja vuonna 1971 tehdyssä psykotrooppisia aineita koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa tarkoitetut huumeet ja psykotrooppiset aineet;
  • h) jäämät ja epäpuhtaudet.

Elintarviketurvallisuus on sääntelyn keskeinen tavoite kaikessa toiminnassa. Elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista alettiin soveltaa 18.4.2004. Asetuksella vahvistetaan säännöt muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusarvioinnille, hyväksymiselle ja merkinnöille. Näiden tuotteiden turvallisuusarvioinnin suorittaa keskitetysti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA). Jos hakemus koskee myös organismin viljelyä, suoritetaan ympäristöriskien arviointi. Tuotehyväksyntää koskeva käsittely tapahtuu keskitetysti yhteisötasolla sääntelykomiteamenettelyssä. Asetuksen myötä geenimuunneltuja elintarvikkeita ja rehuja koskeva päätöksenteko siirtyi yleisen lainsäädännön piiristä muusta erillisen eli sektorilainsäädännön piiriin.

Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut Euroopan yhteisössä vähäistä ja jotka kuuluvat johonkin uuselintarvikeasetuksessa (EY) N:o 258/1997 luetellusta neljästä ryhmästä. Uuselintarvikkeita ovat mm. elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin uusista lähteistä tai joihin on sovellettu uutta valmistusmenetelmää niin, että elintarvikkeen ravintoarvo tai ei-toivottujen aineiden pitoisuus muuttuu.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.06.2019: Oikeustiede:elintarvike. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:elintarvike.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →