HaarmanP-L1988

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

HAARMANN, P.-L.: Mönsterrätt och mönsterskydd. Iakttagelser beträffande den finska praxisen. NIR 1988. s. 17-24.