Käännöstiede:vastarintakääntäminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

vastarintakääntäminen

vastarintakääntäminen
Definition yhteiskunnallisia valtarakenteita kyseenalaistava kääntäminen
Explanation Kääntäminen on monin tavoin sidoksissa poliittisiin, kulttuurisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin voimasuhteisiin ja vaikuttaa jopa kansallisten ja kulttuuristen identiteettien muotoutumiseen. Käännökset ja kääntäminen voivat yhtäältä olla joko yhteiskunnallista valtaa käyttävien työkalu ja heidän voimakkuutensa ilmentymä, tai toisaalta yhteiskunnallista valtaa omaamattomien työkalu valtarakenteiden vastustukseen. Vallan problematiikan kytkeytymistä kääntämiseen voidaan tarkastella mikro-, makro- ja metatasoilla, joskaan tasot eivät ole selkeitä tai toisensa pois sulkevia. Metodologisesti tutkimus nojaa deskriptiiviseen käännöstutkimukseen. 
Mikrotasolla tarkastelun kohteena ovat yksittäiset kääntäjät tai tulkit ja heidän suhteensa toisiin kääntäjiin tai tulkkeihin, lähtötekstien kirjoittajiin, yleisöihin ja teksteihin. Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi valtasuhde tulkin ja tulkattavan välillä: tulkki on valta-asemassa tulkattavaan nähden siten, että vuorovaikutus tapahtuu hänen kauttaan ja hänen asiantuntemukseensa nojaten, mutta toisaalta tulkattavalla on taloudellista valtaa tulkkiin nähden. Myös etiikan kysymykset ovat mikrotason tutkimuskohteita.
Makrotasolla puolestaan tarkastellaan kääntämisen ja käännösten yhteyttä laajemmin yhteiskuntaan. Eräs tutkimuksellinen suuntaus on kääntämisen ja kolonialismin suhde. Siirtomaa–isäntämaa -valtasuhteessa on ilmeinen epäsuhta, ja esimerkiksi päätökset siitä, mitä käännetään tai jätetään kääntämättä, kytkeytyvät tähän suhteeseen ja vaikuttavat siihen, millä tavalla vierasta kulttuurista tai ideologista ainesta kohdekulttuurissa esitetään. Kääntämiseen ja kääntämättä jättämiseen liittyvät päätökset voivat helpottaa tai vaikeuttaa kansainvälistä kanssakäymistä niin politiikan, talouden kuin sosiaalisten kysymysten kohdalla. Makrotutkimusta toteutetaan paljon Itamar Even-Zoharin polysysteemiteorian viitekehyksessä. 
Metatasolla taas on kyse koko voimasuhteiden tutkimuksen diskursseista: kääntämisen ja valtasuhteiden diskurssit muodostavat itse tarkasteltavan kohteen. Käännöstiedettä kokonaisuutena on kritisoitu länsi- ja eurosentrisyydestä huolimatta siitä, että tutkimus on levinnyt myös muihin kuin länsimaisiin diskursseihin. Esimerkiksi Şebnem Susam-Sarajeva on huomauttanut, että jo ilmaukset ”länsimainen” (western) sekä ”muu kuin länsimainen” (non-western) heijastavat hegemonista ajattelua ja kielivät epäsuhdasta ”läntisen” ja ”muun” tutkimuspiirin välillä, kun ”muu” ei tule määritellyksi omana itsenään, vaan vain suhteessa ”länteen”. (Referoiden käännetty lähteestä.)

Equivalents

resistant translationenglanti

Sources

Strowe 2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.6.2020: Käännöstiede:vastarintakääntäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:vastarintakääntäminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →