Oikeustiede:RS-järjestelmä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

RS-järjestelmä

RS-järjestelmä
Definition asuntokaupan sääntelyyn kuuluva asunnon ostajien oikeuksia asunnon rakennusvaiheessa suojaava järjestelmä, jonka kehittivät pankit 1970-luvulla (RS = "rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema") ja jota vastaavat säännökset ovat nykyään osa asuntokauppalain pakottavaa sääntelyä
Explanation RS-kohde on asunto-osakeyhtiö, joka on kytketty asuntokauppalain rakentamisvaiheen suojajärjestelmään. Rakentamisvaiheessa ostajaa suojataan perustajaosakkaan maksukyvyttömyydeltä ja ostajien haltuun siirtyvän asuntoyhteisön vastuiden sopimuksenvastaiselta lisäämiseltä. Perustajaosakkaan on huolehdittava siitä, että osakeyhtiötä ja rakentamishanketta koskevat turva-asiakirjat kuten vakuustodistukset, taloussuunnitelma, kiinteistön tiedot sekä rakennuslupa- ja urakka-asiakirjat luovutetaan säilytettäviksi vakuuspankkiin tai aluehallintovirastoon. Turva-asiakirjojen säilyttäjän on painatettava asunto-osakeyhtiön osakekirjat asunto-osakeyhtiön osakekirjojen painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa sekä säilytettävä ne.

Perustajaosakkaan ja osakkeenostajan on annettava turva-asiakirjojen säilyttäjälle tiedoksi tekemänsä asunto-osakkeen luovutukset ja panttaukset. Panttioikeus osakkeeseen tai sen luovutussopimuksen tuottamiin oikeuksiin syntyy, kun panttaussitoumus on annettu tiedoksi turva-asiakirjojen säilyttäjälle. Turva-asiakirjojen säilyttäjän on rekisteröitävä sille ilmoitetut osakkeiden luovutukset ja panttaukset.

Asunto-osakeyhtiön sopimuksenmukaisen taloudellisen tilanteen turvaamiseksi perustajaosakkaiden on laadittava yhtiön taloussuunnitelma, josta ilmenee yhtiön kiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten enimmäismäärä. Taloussuunnitelma saadaan ylittää vain ylivoimaisista syistä johtuvan rakennuskustannusten nousun vuoksi.

Perustajaosakkaan on asetettava rakentamista koskevan sopimuksen ja asunto-osakkeiden kauppaa koskevien sopimusten täyttämisestä sekä perustajaosakkaan suorituskyvyttömyyden varalta osakeyhtiön ja osakkeenostajien hyväksi vakuus. Perustajaosakas ei liioin saa myydä pantattua osaketta eikä pantata myytyä osaketta. Taloussuunnitelman vastaiset tai säännösten mukaan kielletyt oikeustoimet ovat tehottomia myös kolmatta kohtaan, jos tämä ei ole ollut vilpittömässä mielessä.

Perustajaosakkaan myymää asunto-osaketta ei saa ulosmitata perustajaosakkaan velasta, vaikka ehto omistusoikeuden pidättämisestä perustajaosakkaalle olisi voimassa. Osakekauppaan perustuvaa saatavaa ei voida ulosmitata perustajaosakkaan velasta siltä osin kuin osakeyhtiöllä on osakeyhtiölain nojalla saatavaa perustajaosakkaalta.

Jos perustajaosakkaan omaisuus luovutetaan konkurssiin, konkurssipesän on ilmoitettava osakkeenostajille, haluaako pesä sitoutua niihin osakkeiden kauppasopimuksiin, joita perustajaosakas ei vielä ole täyttänyt. Jos konkurssipesä ei sitoudu osakkeiden kauppasopimuksiin, kullakin osakkeenostajalla on oikeus purkaa tekemänsä kauppa. Niille osakkeenostajille, jotka eivät pura kauppaa, siirtyy heti oikeus käyttää ostamiensa osakkeiden nojalla päätäntävaltaa osakeyhtiössä.

RS-kohteissa ostajilla on mahdollisuus valita edustajakseen rakennustyön tarkkailija ja rakentamisen ajaksi tilintarkastaja.

Jos asunnoilla ei ole RS-suojaa, rakennusten pitää olla rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymiä ennen kuin asuntoja voidaan markkinoida ja myydä.

Käytetyt lähteet: (http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/asuminen/ostaminen/uudet-osakehuoneistot/), (http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Tuotteita/Lainat/Asuntolainat/Pages/RS-jarjestelma.aspx )
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Rudanko

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.1.2020: Oikeustiede:RS-järjestelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:RS-järjestelmä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →